В зависимост от наклона на покрива, може да се подберат различни типове хидроизолационни продукти на битумна основа. За покриви с наклон от 12° могат да се използват както битумни керемиди, така и рулонни хидроизолации,  а за плоски покриви само рулонни хидроизолации.

          Битумните керемиди са съставени от няколко слоя. Те са битум, армиран стъклен воал, силициев пясък и накрая минерална посипка. Тя се оцветява в различни цветове предварително при много висока температура и придава завършен вид на керемидите.

         Битумните керемиди се произвеждат в различни форми, като всяка една придава различен вид на покрива. Най-разпространените форми са „Пчелна пита“ и „Боброва опашка“.

 

Битумна керемида  “Пчелна пита”

 

Битумна керемида “Боброва опашка”

            Рулонните хидроизолации са предназначени както за скатни, така и за плоски покриви.  Различават се по това с какви съставки е модифициран битума.

          При APP мембраните  битума е модифициран с атактен полипропилен и има повишена топлоустойчивост от 130-150 °С. Това позволява да се полага и върху силно наклонени покриви без да има опасност от деформации в следствие на омекване от топлината през летните месеци.

          SBS хидроизолациите са модифицирани със стирен бутадиен стирен. Те се отличават с много добра огъваемост и функционират много добре при ниски температури. Задължително е този тип мембрани да са покрити с посипка, защото се влияят негативно от UV лъчите.

       APAO мембраните съчетават предимствата на APP и SBS хидроизолациите. Те не се влияят от UV лъчите. Ето защо, не е необходимо да са покрити с посипка. Модифицирани са с аморфен поли-алфа олефин(APAO). Благодарение на съвместимоста на битума с APAO молекулите се постига дълготраен и качествен продукт.